رنگ ترافیک دو جزئی

خصوصیات و دامنه کاربرد

رنگ ترافیک دو جزئی چوبین بر پایه بهترین رزینهای مخصوص و مقاوم به سائیدگی و سایر مواد اولیه مرغوب تهیه و جهت خط کشی عابر پیاده و موانع سرعتگیر کاربرد دارد. دوام و چسبندگی خوب روی آسفالت , مقاومت نسبت به زرد شدگی و مقاومت نسبت به رطوبت , سرعت خشک شدن سطحی و عمقی , مقاومت در برابر عوامل جوی و نور خورشید, نفوذ ناپذیری در مقابل جرم لاستیک ماشینها و عدم ترک خوردگی در مناطق سردسیر از ویژگی های مهم این رنگ میباشد.

رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاستیک

خصوصیات و دامنه کاربرد

رنگ ترافیک اکریلیک چوبین بر پایه رزینهای اکریلیک ترموپلاست با کیفیتی عالی جهت خط کشی خیابانها و استفاده بر روی سطوح آسفالت و بتن ساخته میشود.

از ویژگیهای مهم این رنگها, مقاومت زیاد در برابر آب و شستشو ,خشک شدن سریع و چسبندگی عالی بر روی سطح آسفالت میباشد.رنگهای فوق در عین استحکام فوق العاده,قابلیت انعطاف بسیار خوبی نیز دارند.رنگهای ترافیک اکریلیک چوبین در مقیاس زیاد با ماشین های مخصوص خط کشی و در مقیاس کم با قلم مو بکارمیروند.

رنگ ترافیک کلره کائوچو چوبین

خصوصیــــــات و دامنه کاربرد

رنگ ترافیک کلره کائوچوی چوبین با کیفیتی عالی و چسبندگی زیاد روی سطوح بتنی و آسفالت قابل مصرف است بدون اینکه اثرات نامطلوبی از جمله رو آمدن قیرآسفالت و..ایجاد نماید. از ویژگهای مهم این رنگها, ثبات در انبار,مقاومت در مقابل آب و رطوبت وبنزین میباشد.رنگهای فوق درعین استحکام فوق العاده,قابلیت انعطاف بسیار خوبی نیز دارند وبا توجه به شرایط جوی مختلف فرموله می شوند .این رنگها درمقیاس زیاد با ماشینهای مخصوص خط کشی ودر مقیاس کم با قلم موبکار میروند.