محصولات ما

شرکت چوبین رنگ زاگرس

پوشش های آلکیدی

پوشش های آلکیدی چوبین رنگ زاگرس بر پایه رزین آلکیدی تولید می شوند و اصطلاحا به رنگ های روغنی معروف می باشند.

شرکت چوبین رنگ زاگرس

پوشش های ترافیکی

پوشش های ترافیکی چوبین رنگ زاگرس به رنگ هایی اتلاغ می شود که برای خط کشی بر روی آسفالت و نقوش ترافیکی همانند سرعت گیر ها و… استفاده می شود.

شرکت چوبین رنگ زاگرس

پوشش های صنعتی

پوشش های صنعتی چوبین رنگ بر پایه رزین های صنعتی همانند اپوکسی، اکلریلیک و ..ساخته می شوند و برای مصارف صنعتی کاربرد دارند.