پوششهای ترافیکی

برای اطلاع از رنگ ها و اطلاعات فنی آنها بر روی آیکن مورد نیاز خود کلیک کنید.

رنگ ترافیک کلره کائوچو چوبین

خصوصیات و دامنه کاربرد

رنگ ترافیک کلره کائوچوی چوبین با کیفیتی عالی و چسبندگی زیاد روی سطوح بتنی و آسفالت قابل مصرف است بدون اینکه اثرات نامطلوبی از جمله رو آمدن قیرآسفالت و..ایجاد نماید. از ویژگهای مهم این رنگها, ثبات در انبار,مقاومت در مقابل آب و رطوبت وبنزین میباشد.رنگهای فوق درعین استحکام فوق العاده,قابلیت انعطاف بسیار خوبی نیز دارند وبا توجه به شرایط جوی مختلف فرموله می شوند .این رنگها درمقیاس زیاد با ماشینهای مخصوص خط کشی ودر مقیاس کم با قلم موبکار میروند

 

ترکیبات(به تقریب)

رزین به صورت جامد 22%

رنگدانه و رنگدانه یارها 48%

مواد فرار 27%

سایر مواد افزودنی 3%

نوع رنگ : ترافیک سرد(کلره کائوچو)

رنگبندی : 

سفید ,سیاه , زرد وسایر فامها طبق سفارش

توضیحات

مشخصات مربوط به فام سفید میباشد.

حلال : تینر6100

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 100

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 0/01 ± 4/1

ضخامت فیلم خشک (میکرون): 400

پوشش تئوری(مترمربع برای هر لیتر رنگ) : 8

براقیت : مات

رنگ ترافیک اکریلیک ترموپلاستیک

خصوصیات و دامنه کاربرد

رنگ ترافیک اکریلیک چوبین بر پایه رزینهای اکریلیک ترموپلاست با کیفیتی عالی جهت خط کشی خیابانها و استفاده بر روی سطوح آسفالت و بتن ساخته میشود.

از ویژگیهای مهم این رنگها, مقاومت زیاد در برابر آب و شستشو ,خشک شدن سریع و چسبندگی عالی بر روی سطح آسفالت میباشد.رنگهای فوق در عین استحکام فوق العاده,قابلیت انعطاف بسیار خوبی نیز دارند.رنگهای ترافیک اکریلیک چوبین در مقیاس زیاد با ماشین های مخصوص خط کشی و در مقیاس کم با قلم مو بکارمیروند.

 

ترکیبات(به تقریب)

رزین به صورت جامد 25%

رنگدانه و رنگدانه یارها 51%

مواد فرار 18.5%

سایر مواد افزودنی 5.5%

نوع رنگ : ترافیک اکریلیک(چوبین)

رنگبندی : 

سفید ,سیاه , زرد وسایر فامها طبق سفارش

توضیحات

مشخصات مربوط به فام سفید میباشد.

حلال : تینر8100

 

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 100

وزن مخصوص (در c25 برحسب گرم برسانتیمترمکعب): 45/01 ± 1/0

ضخامت فیلم تر رنگ (میکرون): 600

پوشش تئوری(مترمربع برای هر لیتر رنگ) : 8

جامد حجمی : 66

براقیت : مات

خشک شدن سطحی(ساعت): 15-20

رنگ ترافیک دو جزئی

خصوصیات و دامنه کاربرد

رنگ ترافیک دو جزئی چوبین بر پایه بهترین رزینهای مخصوص و مقاوم به سائیدگی و سایر مواد اولیه مرغوب تهیه و جهت خط کشی عابر پیاده و موانع سرعتگیر کاربرد دارد. دوام و چسبندگی خوب روی آسفالت , مقاومت نسبت به زرد شدگی و مقاومت نسبت به رطوبت , سرعت خشک شدن سطحی و عمقی , مقاومت در برابر عوامل جوی و نور خورشید, نفوذ ناپذیری در مقابل جرم لاستیک ماشینها و عدم ترک خوردگی در مناطق سردسیر از ویژگی های مهم این رنگ میباشد.

 

 

ترکیبات(به تقریب)

رزین به صورت جامد 28%

رنگدانه و رنگدانه یارها 60%

سایر مواد افزودنی 12%

نوع رنگ : دو جزئی

رنگبندی : 

سفید ,سیاه , زرد وسایر فامها طبق سفارش

توضیحات

مشخصات مربوط به فام سفید میباشد.

مشخصات فنی

گرانروی (درc25 با کربس استورمر): 138-140

ضخامت فیلم تر رنگ (میکرون): 2000

زمان ژل شدن(potlife): 1 ساعت

براقیت : نیمه مات

خشک شدن سطحی(دقیقه): 15-20

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
fa_IRPersian
en_USEnglish fa_IRPersian